A-kuld / A-litter

A-kuld / A-litter

Tæt på - getting close

Maven vokserPosted by Stinne 07 Jun, 2009 22:30

9. uge:
"Den sidste uge af drægtigheden forbereder tæven sig til fødslen. Hun bliver mere stille og interesserer sig ikke så meget for at lege, og kan være mindre social end normalt.

Tæven bør senest en uge før fødsel introduceres til egnet fødested , allerbedst en velindrettet fødekasse. Her vil hun kunne udfolde noget af den naturlige redebygning, som mange tæver udfører 2-4 døgn før fødslen. Det består i at samle klude sammen og eventuelt flænse og grave i fødekassens bund.

Skederegionen vil blive stor og slap. Bækkenmuskulaturen afslappes, og hos en del tæver vil der være voldsom mælke spænding flere døgn før fødslen."

Zuki har haft lidt plukveer, men er helt rolig igen. Hendes appetit er meget lille - men når bare det er lækkert nok kan det meste spises, dog i små portioner :)

Fødekassen er kommet - og godkendt af dronningen.

9th week:
"The last weeks of pregnancy the bitch prepare for the birth. She becomes more quiet and is not very interested in playing and may be less social than usual.

Females should be introduced to the appropriate birth place at least one week before expected date, preferingly a special delivery box. Here, she can do some of the natural nesting many bitches perform 2-4 days before birth. It consists of collecting rags together and possibly slash and dig into the delivery box.

Sheath region will be large and flaccid. Pelvic muscles relaxed, and some bitches will have dramatic tension gametes several days before birth."

Zuki has had some small contractions, but is calm again. Her appetite is almost gone - but as long as the food is delicious she can eat, but still in small portions :)

The delivery box is here - and approved by the queen.

2 uger igen - 2 weeks to go

Maven vokserPosted by Stinne 30 May, 2009 22:06

8. uge:
"Fosteret er færdigdannet og kan nu føles, og til tider kan fostrenes hjerteslag høres.

Tæven er nu nærmest besværet af sin vægt og sit omfang og skal i denne periode vænnes til sin fødekasse. Mælkekirtlerne er spændte og fulde af mælk."

Vi kan tydeligt mærke de små bevæge sig inde i maven - det er en utrolig fornemmelse. I denne uge kommer fødekassen, og vi er så småt begyndt at indrette huset til at modtage de små :)

8th week:
"The fetus is formed and it is possible to feel it, sometimes their heartbeat can be heard.

The bitch is now almost troubled by her weigth and scope, and is to be introduced to the birth place during this period. The milk gland are tense and full of milk."

We can feel the puppies move inside the belly very easily - it is an amazing feeling! This week the birth-box will arrive, and we are starting to form the house to recieve the little ones :)

Zuki vokser - Zuki is growing

Maven vokserPosted by Stinne 23 May, 2009 17:32

7. uge:
"I løbet af denne uge vil kropsbehåring vokse ud, og farvemarkeringen vil kunne ses.

Poterne og trædepuderne er efterhånden færdigdannede.

Fosteret ligner nu den færdige hvalp, men kan ikke overleve uden for livmoderen.

Fra dette tidspunkt er det egentlig kun størrelsen, der øges.

Forbeningen i knoglerne er nu så fremskreden, at man fra dag 49 kan se fostrene på røntgenbilleder.

Det er nu for første gang i drægtigheden muligt at se fosterbevægelser.

Tævens bug er i de fleste tilfælde tydeligt forøget, og mælkeproduktionen er begyndt."

7th week:
"During this week the body hair grow out and color will be visible.

The paws and pads are now ready formed.

Fetus now looks like the puppy but cannot survive outside the womb.

From this stage it is really only size to increase.

The bones are now so developed that, from day 49 it is possible to see the fetuses on X-rays.

It is now for the first time in pregnancy possible to see fetal movement.

Females belly is in most cases clearly increased, and milk production has begun."

Nu kan det ses - Now it shows.

Maven vokserPosted by Stinne 17 May, 2009 17:23

6 uge:
"Øreflipper og øjenlåg vokser og dækker i slutningen af ugen henholdsvis øregang og øjne. De ydre kønsorganer begynder at forandre sig i retning af han- og hunkønsorganer.

I starten af ugen adskilles tæerne helt, og i slutningen af ugen vil kløerne blive dannet. Følehår begynder at vokse ud af de anlæg, der blev dannet ugen før.

Tarmsystemet forlader navlestrengen og befinder sig nu i den endelig placering i bughulen.

Hos tæven ses en svag rosafarvning af dievorterne, og afhængig af antallet af hvalpe i livmoderen vil bugen tiltage en lille smule i omfang. "

Hos Zuki er bugen nu begyndt at vokse tydeligt. :)

6th week:
"Earlobe and eyelids grow and at the end of the week they cover the ears and eyes. The external genitalia are beginning to change in the direction of male and female bodies.

In the early week toes are separated completely and by the end of the week the claws will be formed. The hairs on the muzzle start to grow out of the facility formed the week before.

The digestive system is leaving the umbilical cord and is now in the final placement in the abdominal cavity.

The bitch now has a faint pink colouration of the nipple and depending on the number of puppies in the womb belly will grow slightly in size."

Zuki's belly is beginning to grow very clearly. :)

Udviklingen - Developing

Maven vokserPosted by Stinne 13 May, 2009 13:01

5. uge:
I denne uge formes øjenlågene, og følehårene på overlæben og over øjnene anlægges.

Øreflippen vokser, så den næsten dækker over anlægget til øregangen. Fem par dievorter med tilhørende mælkekirtler, samt de ydre kønsorganer begynder deres udvikling.

I løbet af denne uge vil fosterets poter begynde at forme det, der senere bliver til trædepuder og tæer. Omkring dag 33 lukker ganen, så efter denne dato kan ganespalte ikke opstå. I det hele taget er den mest risikofyldte tid, hvor kemikalier og andre stoffer kan skade fosteret, nu overstået. Her begynder også dannelsen af tarmsystemet, som på dette stadium endnu befinder sig i navlestrengen.

Tæven vil muligvis først nu vise de første tegn på drægtighed ved en ændret adfærd, men bugen har endnu ikke ændret facon.

Week 5:
This week the eyelids, hairs on the upper lip and eyes are formed.

Earlobe grows, so it almost covers the ear canal. Five nipples with milk gland are grown, and the external genital organs begin their development.

During this week fetus paws begin to shape what will become pads and toes. Around day 33 the palate will close so after this date palate cleft can't arise. In general, the most risky time where chemicals and other substances can harm the fetus, is now over. Now the formation of digestion system also begins, which at this stage still is in the umbilical cord.

Females may now show the first signs of pregnancy by a modified behavior, but the belly has not changed shape.